Vad är en skola? Det är en idé om förändring, om tillväxt och utveckling. Det är en gemensam plats för sådan tillväxt, tillsammans med andra. Andra frön som också ska växa, från att till en början varit små och tillsynes lika varandra bli så olika, helt unika. Och den tillväxten ska skötas om, vattnas och ges näring av någon. Vi kallar denne lärare.

Läraren ska ge rätt näring till de olika små fröna och alla ska utveckla hela sitt väsen, och få det vi kallar förtrogenhet, förmågor, färdigheter och faktakunskaper. Eleven ska också utveckla kreativitet, samarbetsförmåga, kritiskt tänkande och kommunikationsförmåga. Då behövs inte bara en utan flera lärare, som tillsammans bildar den ring av ledarskap som eleven behöver för att växa inom alla dessa områden.

Många frön, många ringar, mycket vatten och mycket näring. Det är beställningen på en skola. Hur ska den se ut? Ja, varje aspekt av undervisning har en koppling till den fysiska miljön. Ta till exempel studiero. För att uppnå det, är det bäst att inte gå runt och hyssja elever, utan genom att bygga och inreda på ett sätt som skärmar av i de aktiviteter som kräver koncentration. Ta ledarskap. För att göra det möjligt, behöver eleverna kunna se läraren och läraren kunna överblicka eleverna. Det skapar vi genom att granska planlösningen. Ta inkludering. För att möta alla elevers behov av stöd och stimulans i en anda av gemenskap och tolerans, bygger vi skolor som byar där olika rum stödjer olika aktiviteter och olika stora grupper. Vi möts tillsammans på torget för att sedan gå tillbaka till de rum där vi just nu växer som bäst.

Ordet paradis kommer ursprungligen av persiskans pairidaeza som etymologiskt betyder kringbyggd plats; en plats skyddad från yttre störningar och hot. Strax kom ordet att användas för att beskriva en vacker, välskött trädgård; ett plats för exotiska växter och djur att frodas i. Och inom såväl judendom, kristendom, zoroastrism, hinduism och islam fick ordet sin religiösa innebörd av en plats för fullkomnande, en plats av fred och lycka för alla sorters varelser sida vid sida. Sammanfattningsvis, en inkluderande, demokratisk plats att växa och frodas på, fri från yttre störningar.

Så vad är en skola? Ett växthus kanske. Eller ett paradis.