teenagers holding hands while walking on wooden bridge in forest
Photo by EKATERINA BOLOVTSOVA on Pexels.com

Vi vill skapa skolor för hela människan och alla människor. Det kan låta storvulet, så hur gör vi då? Tricket är att titta på vad vår tids barn och unga behöver för att få en så komplett bildning som möjligt. Skolan och utbildningen har ett kompensatoriskt uppdrag – och det skiftar från tid till annan. Just nu, när det digitala samhället har gjort många barn och vuxna till huvudfotingar, behöver skolans miljö ge förutsättningar för fysisk aktivitet, lek och rörelse. Att skolmiljön kompenserar för det ökade stillasittandet utanför skoltid, betyder att vi kan främja såväl psykiskt välbefinnande, kognitiv förmåga som långsiktig hälsa. 

Den digitala tillvaron premierar även vissa sinnen, särskilt syn och hörsel, framför andra – som smak, lukt, känsel och rumsuppfattning (balans och proprioceptik). Vi vill att skolans miljö ska ge plats för utvecklingen av dessa förmågor, genom att lägga vikt vid goda planlösningar och lika noggrant utformad utemiljö, men även omsorgsfull gestaltning vad gäller detaljer, färgsättning och materialval. En väl utformad matsal och funktionellt tillagningskök är också viktiga delar att ta med i kostnadskalkylen.

Lärandet i skolan har den stora fördelen av att vara en mötesplats, en social plats, där barn och vuxna med olika erfarenheter och förutsättningar ska kunna mötas på lika villkor. Det innebär att en skola ska designas med det goda samspelet i fokus. Det gäller rummens utformning och inredning men även möjligheten att samlas utomhus och ta vara på icke-formella lärandesituationer inom ramen för undervisning.

I grunden bygger utformningen på en djupare förståelse av hur lärandet går till, både inuti individen och mellan de elever och lärare som arbetar i skolan. Därför hjälper vi inte bara till med utformningen av skolmiljön utan lika mycket med verksamhetsutveckling och organisation, så att alla delar hänger ihop.

Vi vill att de som arbetar i skolan – barn som vuxna – ska älska sin miljö, njuta av att leka eller varva ner på en skolgård full av grönska, känna frihet i lokalerna och få lust att skapa tillsammans! Lägre ambitioner än så finner vi inte värdigt dem som har det viktigaste uppdraget i livet: att bli sitt bästa jag.